تبلیغات
رایحه قم - پایگاه شیعیان
پایگاه شیعیان
به قم كه پایگه شیعیان آگاه است

مزار عصمت كبری ولیّة الله است

اَیا كسی كه بر این آستان سائی سر

بهوش باش كه دختِ خلیفة الله است(1)


* * *

این روضه كه مظهر آیات كبریاست

آرامگاه بانوی دین خواهر رضاست

مطلوب شیعیان و محبّان اهل بیت

مقصودِ اهل دل بُود و مشهدِ لقاست(2)

* * *

این روضه صفیّه حق خواهر رضاست

یا خود اگر غلط نكنم عرش كبریاست

معصومه بنتِ موسیِ جعفر كه تربتش

بر دیده اعاظم و اعلام توتیاست(3)

* * *

با روی سیاه و بار سنگین گناه

با خجلت و شرمساری و حال تباه

در حضرتِ معصومه گزیدیم پناه

یا فاطمة اشفعی لنا عندالله(4)

پاورقی:

1) كریمه اهل بیت، ص 410.

2) همان، صص 410 - 411
3) همان، صص 410 - 411.
4) همان، ص 364.

آیة الله علی صافی گلپایگانی